ALGEMENE VOORWAARDEN

ANULERINGS BEHANDELVOORWAARDEN
Bij een gemaakte afspraak dient u bij verhindering de afspraak 24 uur vooraf te anuleren anders zijn wij genoodzaakt de kosten van de behandeling in rekening te brengen.

ART. 1.1 Bezorgkosten
Verbluffend Anders rekent €7,50 aan bezorgkosten onder een bedrag van € 100,00.
Dit geldt zowel voor Nederland als België.

ART. 1.2 Leveringstermijn
Verbluffend Anders zal opgegeven aflevertijden of termijnen van uitvoering, zo nauwkeurig mogelijk aanhouden, met als uitgangspunt dat binnen 3 werkdagen na betaaldatum de goederen geleverd worden mits voorradig. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk bevestigd, is Verbluffend Anders niet gebonden aan opgegeven aflevertijden en/of uitvoeringstijden.

ART. 1.3 Overmacht
In geval Verbluffend Anders door overmacht verhinderd is de overeenkomst geheel of gedeeltelijk na te komen en/of verhinderd is de overeenkomst tijdig na te komen, is Verbluffend Anders niet aansprakelijk voor enige schade.

ART. 1.4.1 Vooraf Betalen
De wederpartij is verplicht de overeengekomen prijs vooraf te voldoen.
Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, die Verbluffend Anders moet maken ter inning van het door wederpartij aan haar verschuldigde, komen ten laste van de wederpartij.

ART. 1.5 Eigendomsvoorbehoud
Alle verkochte en afgeleverde goederen blijven eigendom van Verbluffend Anders, totdat de wederpartij alle te zijnen lasten noch openstaande vorderingen, opeisbare en niet-opeisbare, zullen zijn voldaan. De wederpartij is gehouden tot terugneming op zijn kosten van gekochte en afgeleverde goederen medewerking te verlenen, in geval hij op enigerlei wijze ten opzichte van Verbluffend Anders in gebreke is.

ART. 1.6 Klachten en aansprakelijkheid
De wederpartij is gehouden de goederen, diensten of werkzaamheden direct na op- of aflevering te keuren. Klachten dienen op straffe van verval van alle rechten binnen acht dagen na het tijdstip van aflevering van goederen en diensten c.q. oplevering van enig werk, schriftelijk bij Verbluffend Anders te worden ingediend, onder de gespecificeerde opgave van de aard van de klachten ten aanzien van de afgeleverde goederen. Manco’s en bij aflevering zichtbare gebreken dienen echter binnen 24 uur na aflevering bij Verbluffend Anders te worden gemeld, op straffe van verval van alle rechten daaruit voortvloeiende.

ART. 1.7 Herroepingrecht en conformiteit
De wederpartij heeft gedurende 7 werkdagen na ontvangst van de goederen deze zonder opgave van redenen te retourneren. De goederen dienen ongebruikt en in de originele verpakking geretourneerd te worden. Eventueel betaalde bedragen worden uiterlijk binnen 30 dagen na retourontvangst van de betreffende goederen gerestitueerd. De kosten van retourzending komen voor rekening van de wederpartij. Bij bepaalde goederen kan, bijvoorbeeld om hygiënische redenen, het herroepingsrecht worden uitgesloten. Dit wordt dan nadrukkelijk aangegeven. De wederpartij wordt geacht de goederen bij aflevering te controleren op manco’s en zichtbare gebreken. Eventuele gebreken dienen 30 dagen aan Verbluffend Anders gemeld te worden.

ART. 1.8 Privacy
De door u verstrekte gegevens worden opgenomen in het Verbluffend Anders klantenbestand. In dit bestand worden ook de gegevens opgenomen die noodzakelijk zijn voor de afwikkeling van de bestellingen, zoals bestel-, bezorg- en betalingsgegevens. Het klantenbestand wordt gebruikt voor de uitvoering en afwikkeling van de bestellingen en voor marketingdoeleinden.

ART. 1.9 Annulering goederen of afmelden voor behandelingen in de salon
De wederpartij kan de bestelling annuleren zolang deze bestelling nog niet is verzonden. De annuleringskosten zijn gratis. Indien een verzonden bestelling wordt geannuleerd of geweigerd aan te nemen dan zijn de bezorgkosten voor rekening van de wederpartij. Afmelden kan tot 24 uur voor een van onze behandelingen in de salon, anders worden de kosten in rekening gebracht.

ART.2.0 Betrouwbaarheid
Wij van Verbluffend Anders gaan zorgvuldug en betrouwbaar om met uw producten.

ART.2.1 Juistheid
De inhoud van deze site alsmede de inhoud van alle andere uitingen van Verbluffend Anders op internet is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Verbluffend Anders kan echter geen garanties geven met betrekking tot de aard, juistheid of de inhoud van deze informatie. Verbluffend Anders is niet aansprakelijk voor eventueel voorkomende fouten of onjuistheden dan wel voor de gevolgen van het gebruik van de betreffende informatie.

ART.2.2 Korting
Vaste klanten krijgen regelmatig een speciale VIP e-mail waar speciale acties in gemeld staan. Daarmee heeft de klant altijd het maximale voordeel. Een korting of actiebon is nooit voor producten inleverbaar en is niet geldig op verdere kortingen of actie’s.

Kijk hier voor ons Privacybeleid